Posebni pogoji

Ti posebni pogoji veljajo v primeru, ko Slobeltour nastopa kot potovalni agent ali kot organizator, pri čemer se v nekaterih členih razlikujeta obe storitvi.

Zaradi popolnosti se Slobeltour sklicuje tudi na zakon z dne 21. novembra 2017 o prodaji paketnih počitnic, povezanih potovalnih aranžmajev in potovalnih storitev. Na naši spletni strani najdete tudi splošne pogoje potovanja za pogodbe o potovanju za potovalne storitve in splošna potovanja. pogoje glede pogodb o paketnem potovanju.

Poleg jamstev, predvidenih v naslednjih pogojih, so obveznosti Slobeltourja pokrite z zakonsko garancijo (usklajena kraljeva odloka z dne 30.6.1966 in 01.02.1975). Zahteva se lahko le po uradnem opominu s priporočeno kopijo flamskemu generalnemu komisarju za turizem, Grasmarkt 61, 1000 Bruselj in to v 12 mesecih po izvedbi del, zaradi katerih je nastal dolg.

 

Člen 1.1: Identifikacija

Slobeltour je platforma za rezervacije, ki pripada podjetju J&Z Services BV, s sedežem v Belgiji, Magnolialaan 5 b8 v 1600 Sint-Pieters-Leeuw. V teh splošnih pogojih se vedno uporablja samo ime “Slobeltour”.

Za J&Z Services se lahko obrnete na info@slobeltour.com.

J&Z Services je registriran  DDV pod številko BE 0748.536.033.

Podjetje je tudi priznan član VVR s številko odobritve 9881.

 

Člen 1.2 : Področje uporabe

Ti pogoji urejajo pogodbena razmerja med Slobeltour in potnikom. Od teh pogojev je mogoče odstopati le, če se Slobeltour pisno in vnaprej strinja. Stranka nikakor ne more zahtevati svojih pogojev, ne glede na to, kakšni so.

 

Člen 2: Priprava pogodbe

Kadar Slobeltour nastopa kot potovalna agencija, ponudbo za dajanje nastanitve na voljo popotniku Slobeltour predstavi na svoji spletni strani in ta ponudba velja glede na razpoložljivost namestitve.

Slobeltour potniku omogoči dostop do njegovih vnesenih podatkov (spletne strani) za potrditev njegove rezervacije.

Ko potnik pritisne “rezervacija”, potnik izjavlja, da se je seznanil s splošnimi pogoji, posebnimi pogoji in pogoji za razpoložljivost, ki so vključeni, in soglaša z njimi. To se šteje kot elektronski podpis, ki ima med obema strankama enako vrednost kot lastnoročni podpis.

Potnik opravi svojo zahtevo za rezervacijo logieja preko spletne strani Slobeltour. Po preverjanju razpoložljivosti bo potnik prejel potrditev, ki služi kot končni dogovor. Najemnik je tudi vabljen, da plača zahtevano akontacijo (v 48 urah) in plačilo celotnega zneska do zahtevanega datuma. Takoj, ko je predujem prejet, je rezervacija dokončna.

Plačilo akontacije se šteje tudi kot izrecno sprejetje teh posebnih in splošnih pogojev.

Posledično potnik podeli Slobeltouru izrecno pooblastilo, da ga zastopa v vseh odnosih s ponudniki storitev in (drugimi) organizatorji potovanj.

Člen 3: Cene

Kadar Slobeltour deluje kot potovalna agencija in ne organizira paketnega potovanja, določbe tega člena ne veljajo. V tem primeru se lahko zaračunajo samo stroški datoteke in datoteka je vedno predmet dodatnih stroškov datoteke na zahtevo.

 1. Dogovorjena cena v pogodbi o paketnem potovanju je – razen očitne materialne napake – fiksna in so vključene vse obvezne storitve, razen tistih, ki jih po lokalnih predpisih lahko potnik plača samo na licu mesta v gotovini.
 2. Cena je navedena na hišo – osebo – sobo – apartma
 3. Cene vključujejo: namestitev (hiša – apartma – soba) za izbrano obdobje in ob upoštevanju števila prijavljenih udeležencev ter morebitnih ponujenih storitev, kot je navedeno v pogodbi, stroške dokumentacije in obvezne stroške, brez garancije.
 4. Niso vključeni: stroški potne karte, vizuma, cepljenja, zavarovanja; vsi osebni stroški; napitnine in izleti, ki niso izrecno označeni kot vključeni,…
 5. Cene, ki jih naša rezervacijska služba posreduje ustno ali po telefonu, se lahko vedno spremenijo. Veljavna so samo pisna potrdila o ceni.
 6. Datoteke na zahtevo, razen če so posledica fiksne rezervacije, so vedno predmet administrativne pristojbine v višini 30 evrov.
 7. Za datoteke, ki odstopajo od standardnega programa, se zaračuna doplačilo 95 evrov na datoteko.
 8. Cene so izračunane na podlagi:
  a) menjalni tečaji za bivanje in druge storitve v tujini, ki so bili znani ob rezervaciji. Spremembe menjalnih tečajev se vedno izvajajo.
  b) davki in pristojbine, vključno z letališkimi pristojbinami, glede na stanje na dan prodajne ponudbe.
  (c) ceno prevoza, vključno s cenami energije, ki so sestavni del te cene prevoza na podlagi datuma ponudbe za prodajo.
 9. Če povišanje presega 8 % skupne cene, lahko potnik brez odškodnine odpove pogodbo o paketnem potovanju. V tem primeru je potnik upravičen do povračila zneskov, ki jih je plačal organizatorju.

Člen 4: Plačila

Predujmi so plačljivi v 48 urah, računi pa v 5 dneh po pošiljanju računa in najkasneje na predhodno sporočen najkasneje na dan plačila.

Predujmi in računi, ki niso bili plačani na dan zapadlosti, se samodejno in brez obvestila o zamudi povečajo za zakonske obresti od dneva zapadlosti in fiksno odškodnino v višini 15%

 

Člen 5: Obveznosti potnika

5.1 Informacije:

Potnik mora Slobeltourju posredovati točne, popolne in ažurne podatke o sestavi potnikov, ki sodelujejo na potovanju ali samem bivanju ter jamčiti za njihovo verodostojnost in pravilnost. Potnik odgovarja za vse morebitne (finančne) posledice, ki bi nastale zaradi morebitnih napačnih ali nepopolnih podatkov, ki jih posreduje Slobeltourju.

Oseba, ki dejansko rezervira, je odgovorna za pravilne podatke o celotnem potovanju. Popotniki, katerih podatki niso bili sporočeni, ne smejo ostati v rezerviranem logiju ali se z njimi odpraviti na potovanje.

 

5.2 Obveznost plačila:

Po prejemu potrditve rezervacije kupec plača navedeni znesek (akontacijo ali celoten znesek) v roku 48 ur.

Če je rezervacija bivanja ali turističnega paketa opravljena manj kot 8 tedne pred pričetkom bivanja, je potnik dolžan plačati celoten znesek (ne glede na to, ali se poveča z akontacijo ali ne) naenkrat.

Če plačila niso izvedena, kot je določeno v teh pogojih, si Slobeltour pridržuje pravico do preklica rezervacije in bremenitve vseh stroškov.

Bivanje ali potovanje se v nobenem primeru ne more začeti, ne da bi stranka plačala celoten znesek.

 

5.3 Stroški, ki se zaračunajo ob rezervaciji nastanitve:

Zneski, navedeni v zvezi s porabo energije, prikazani na strani nastanitve strani Slobeltour, ustrezajo razumni in okvirni porabi ob upoštevanju sestave skupine in normalne rabe kot dober družinski človek. Slobeltour bo ob rezervaciji zgolj namestitve zahteval plačilo pavšalnega zneska za to porabo energije.

Pavšalni znesek pod nobenim pogojem, kot primer in ne izčrpno, ne sme zajemati polnjenja električnih vozil, namestitve napihljivih bazenov ali katere koli druge opreme, ki ni bila sporočena na predstavitveni strani nastanitve.

 

Način obračunavanja stroškov najdete na straneh, ki se nanašajo na nastanitev in njeno ceno. To lahko vključuje, ne da bi bil ta seznam izčrpen, porabo energije, turistično takso, najemnino posteljnine, stroške čiščenja,…

Uporaba sredstev za druge namene kot za počitniško hišo bo povzročila zaračunavanje dodatnih stroškov.

Ko je nastanitev rezervirana v okviru pogodbe o turističnem paketu, bodo stroški obdelani v pogodbi o turističnem paketu in bodo del določene cene pod enakimi pogoji, kot je opisano v tem članku.

 

5.4 Garancija:

Potnik bo lastniku nepremičnine, v kateri bo bival, plačal varščino za predajo ključev bivanja, če ni izrecno drugače dogovorjeno. V primeru neplačila te varščine lahko lastnik zavrne predajo ključev, ne da bi potnik lahko zahteval kakršno koli odškodnino ali pa je Slobeltour kakor koli odgovoren za to.

Ta varščina bo potniku vrnjena v 30 dneh po odbitku vseh splošnih stroškov, ki izhajajo iz škode ali izgube, ki jo je potnik povzročil v nastanitvi. Če je škoda višja od zahtevane garancije, se potnik zavezuje, da bo dodatno plačal znesek, ki krije stroške, v primeru nastanka pa tudi stroške, povezane s škodo.

Slobeltour ne odgovarja za morebitne zaostanke pri povračilu depozita.

 

5.5 Razno:

– Potnik je dolžan upoštevati pravila, ki jih naložijo oblasti v okviru pandemije COVID-19.

– Potnik se zavezuje, da se bo vedno vedel previdno in upošteval zakonsko veljavne določbe ter upošteval smernice glede prepovedi kajenja in hišnih ljubljenčkov.

– Ob predpostavki, da bi potnik med bivanjem našel napako, mora to nemudoma prijaviti lastniku, da slednji najde ustrezno rešitev. Če tega ni, popotnik ne bo mogel iskati zgodbe pri Slobeltourju ali lastniku.

-Potnik je dolžan lastnika obvestiti o vso škodo, izgubah in okvarah, ki jih je povzročil najkasneje pred odhodom in se zavezuje, da jih bo v celoti povrnil.

– Potnik se zaveda, da Slobeltour pod nobenim pogojem ne more odgovarjati v primeru škode – kraje, ki jo povzroči med bivanjem sebi, svojemu blagu, gostom in/ali hišnim ljubljenčkom.

– Potnik se zavezuje skleniti veljavno zavarovalno polico, ki krije njegovo odgovornost v primeru požara v najetem bivališču, če bi to zahteval lastnik nepremičnine, ki se oddaja.

– Niti Slobeltour niti lastnik ne moreta biti odgovorna za morebitne težave z elektriko, vodo, internetom zaradi vremenskih razmer ali po krivdi potnika.

– Niti Slobeltour niti lastnik nista odgovorna za fizično ali duševno škodo, ki je posledica “višje sile” (toča, neurje,…)

-Stranka ne more prenesti pogodbe. Če bi se to kljub temu zgodilo, ima Slobeltour pravico, da po zakonu razdre pogodbo in uporabi stroške odpovedi iz 7. člena.

-Če želi stranka spremeniti pogodbo – rebooking, vam Slobeltour zaračuna znesek v višini stroškov odpovedi iz 7. člena.

-Večina bivanja je namenjena predvsem družinam. Skupine, ki so v celoti sestavljene iz mladih (do 25 let), niso dovoljene. Rezervacije, ki so v nasprotju s tem, bodo preklicane in zaračunana bo pristojbina za odpoved. Ni dovoljeno organizirati zabav, dogodkov ali druženj z drugimi gosti, razen oseb iz potovalne skupine. Če tega se tega ne upošteva, bo Slobeltour odpovedal potovalno pogodbo in zaračunal stroške, vključno s stroški čiščenja in odškodnino.

-Slobeltour lahko odpove pogodbo tudi, če izve za nezakonito ali nepooblaščeno uporabo nastanitve s strani najemnika ali osebe potnika ali za vedenje živali, ki jo ima najemnik v oskrbi.

-Najemnik je dolžan pustiti nastanitev, njeno vsebino in opremo v enakem stanju kot ob prihodu. Stranka kljub končnemu čiščenju, ki ga opravi tretja oseba, ostaja vezana na ščetkanje hiše, pospravljanje in pospravljanje posode, čiščenje gospodinjskih aparatov (vključno z žarom), pospravljanje prestavljenega pohištva, dostojno zapuščanje stranišča. , da razvrsti odpadke in jih odloži na pravo mesto, pospravi postelje in zloži posteljnino.

Stroški, ki jih ima lastnik zaradi izpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti, se odštejejo od varščine in, če garancija ne zadošča za kritje teh stroškov čiščenja, jih lastnik zaračuna stranki.

Člen 6: Formalnosti

 1. Potnik potrdi, da se je seznanil z informacijami o formalnostih, ki jih je treba opraviti, ki so mu bile sporočene v brošuri ali s strani prodajalca.
 2. Otroci morajo imeti osebno izkaznico s fotografijo. Otroci, ki niso v spremstvu staršev, morajo predložiti dokumente, na katerih starši soglašajo, da potujejo sami in iz katerih je naveden datum prihoda in odhoda iz zadevne države ter naslov, kjer preživljajo počitnice, in naslov v Belgiji. .
 3. Na izlet lahko vzamete hišne ljubljenčke ob upoštevanju posebnih navodil potovalne agencije – lastnika. V vsakem primeru morajo izpolnjevati zahteve glede cepljenja. Vendar Slobeltour ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo ali za težave, ki bi nastale zaradi prinesenih hišnih ljubljenčkov.

Za dovoljeno bivanje hišnih ljubljenčkov se lahko zaračunajo dodatni stroški.

Člen 7: Odpoved s strani potnika

 1. Če stranka odpove pogodbo, ne bo mogla uveljavljati nobenih zavarovalnih premij, plačanih Slobeltourju.
 2. Stroški odpovedi so spremenljivi glede na čas odpovedi. Pravilen datum odpovedi je določen z datumom prejema s strani Slobeltour:

*več kot 42 dni pred datumom začetka odhoda/bivanja : 30% celotnega zneska

*med 42. dnevom (vključno) in 28. dnevom (razen) pred datumom začetka odhoda/bivanja : 50 % skupnega zneska

*med 28. dnevom (vklj.) in 14. dnevom (razen) pred datumom začetka odhoda/bivanja: 90 % skupnega zneska

*med 14. dnevom (vključno) in datumom prihoda pred datumom začetka odhoda/bivanja: 100% celotnega zneska

*brez nastopa: 100 % celotne vsote

*za zgodnejši odhod : 100 % celotnega zneska

Tudi če je odpoved posledica naključja, gospodarskih ukrepov ali višje sile, je treba te pogodbeno dogovorjene pristojbine plačati. Zgornji stroški so na splošno veljavni, razen če so na spletnem mestu navedeni drugi stroški odpovedi (slednji so takrat veljavni)

Potnik se lahko tem stroškom izogne ​​s sklenitvijo zavarovanja odpovedi, ki predvideva povračilo teh stroškov.

 

Člen 8: Odgovornost

Informacije v tem dokumentu so bile sestavljene po podatkih, ki so nam znani do šest mesecev pred njegovo objavo. Če pride do sprememb v delovanju, zmogljivostih in storitvah ponujenih izdelkov, bo Slobeltour stranke o tem obvestil takoj, ko bo izvedel zanje.

 

Člen 9: Pritožbeni postopek

 1. Da potnik mora na dokazen način nemudoma obvestiti Slobeltour o kakršni koli neskladnosti, do katere pride pri izvajanju pogodbe o potovanju. (npr. fotografije, dokazila o pogovorih in izmenjavah z lastnikom,…)
 2. Stranka-najemnik ima od vselitve v najeto nastanitev rok 4 ure in to najkasneje do 22. ure. na dan prihoda obvestiti lastnika o kakršni koli neskladnosti namestitve in/ali njegove opreme v primerjavi s posredovanimi informacijami.
  Če se stranka v tej ključavnici ne izrazi, se to šteje kot priznanje slednje, da ni problema in zato ni mogoče pridobiti regresa.
 3. Vsako nadomestilo za nepridobljene storitve se povrne le ob predložitvi pisnega potrdila, ki ga izda zadevni ponudnik storitev in iz katerega je jasno razvidno, katere storitve potnik ni prejel.
 4. Stranka ne more zahtevati odškodnine v primeru višje sile, opredeljene kot kakršne koli nenormalne in nepredvidene okoliščine, ki so neodvisne od volje Slobeltourja in katerih posledicam se ni bilo mogoče izogniti (npr.: dejstva, ki jih je mogoče pripisati lastniku, vojna, nevihta, požar, poplava, naravna nesreča, cona v karanteni, smrt lastnika,…)
 5. Za morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti preko odbora za spore, so pristojna samo sodišča v Bruslju.

 

 

Člen 10: Skrajšana izjava o zasebnosti

Vaše osebne podatke bo J&Z Services obdeloval za upravljanje strank na podlagi pogodbenega razmerja, ki izhaja iz vašega naročila/nakupa vaših počitnic in/ali povezanih storitev, in za neposredno trženje (da vam ponudimo nove počitniške izdelke ali storitve) na podlagi našega zakonitega interesa. pri poslovanju.

Če ne želite, da vaše podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, je dovolj, da nas obvestite na info@slobeltour.com. Preko tega naslova lahko vedno vprašate, katere podatke o vas obdelujemo in jih po potrebi popravimo ali izbrišemo.

Poleg tega vas lahko prosimo, da dokažete svojo identiteto, da bomo podatke posredovali pravi osebi. Če imate kakršna koli vprašanja o načinu obdelave vaših podatkov, se lahko vedno obrnete na info@slobeltour.com.

Če se ne strinjate z načinom, na katerega obdelujemo vaše podatke, se lahko obrnete na Organ za varstvo podatkov (www.gegevensauthoriteit.be).be- Drukpersstraat 35, 1000 Bruselj. Našo politiko zasebnosti na področju obdelave podatkov najdete na Slobeltour.be.

General travel conditions of the Travel Disputes Committee for package travel agreements

Download document

General travel conditions of the Travel Disputes Committee for travel service agreements

Download document