Bijzondere Voorwaarden

Deze bijzondere voorwaarden gelden zowel wanneer Slobeltour optreedt als reisbemiddelaar of als Organisator, waarbij er in sommige artikelen een onderscheid wordt gemaakt tussen beiden dienstverleningen.

Voor de volledigheid verwijst Slobeltour tevens naar de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Tevens kan u op onze website de algemene reisvoorwaarden terugvinden voor Reizen voor reisdienstovereenkomsten en algemene reisvoorwaarden betreffende pakketreisovereenkomsten.

Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden zijn de verbintenissen van Slobeltour gedekt door een wettelijke waarborg (gecoördineerde Koninklijke Besluiten van 30/6/1966 en 01/02/1975). Er kan slechts aanspraak op worden gemaakt dan na ter post aangetekende aanmaning met aangetekende kopie aan de Vlaamse Commissaris Generaal voor toerisme, Grasmarkt 61, 1000 Brussel en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering der de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

 

Artikel 1.1 : Identificatie

Slobeltour is een bookingsplatform welke toebehoort aan de onderneming J&Z Services BV, met maatschappelijke zetel in België, Magnolialaan 5 b8 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. In deze algemene voorwaarden zal er verder steeds enkel de naam “Slobeltour” worden gebruikt.

J&Z Services kan gecontacteerd worden via info@slobeltour.com.

J&Z Services is geregistreerd bij de btw onder het nummer BE 0748.536.033.

Zij is tevens erkend lid van de VVR met erkenningsnummer 9881.

 

Arikel 1.2 : Toepassingsgebied

Deze voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Slobeltour en de reiziger. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden indien Slobeltour schriftelijk en op voorhand instemt. De klant kan op geen enkele manier aanspraak maken op zijn eigen voorwaarden, welke die ook mogen zijn.

 

Artikel 2 : Opstelling contract

Wanneer Slobeltour optreedt als reisbemiddelaar wordt het aanbod voor terbeschikkingstelling van logies voor de reiziger door Slobeltour op haar website voorgesteld en is dit aanbod geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het logies.

Slobeltour geeft de reiziger voor de bevestiging van zijn boeking toegang tot zijn ingevoerde gegevens (website).

Wanneer de reiziger drukt op “reserveren” verklaart de reiziger hiermee dat hij kennisgenomen heeft van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de voorwaarden voor de beschikbaarheid die er zijn opgenomen. Dit geldt als een elektronische ondertekening die tussen beide partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven ondertekening.

De reiziger maakt hiermee zijn reservatie-aanvraag van een logie via de website van Slobeltour.  Na controle van de beschikbaarheid ontvangt de reiziger een bevestiging welke dient als definitieve  overeenkomst.Tevens wordt de huurder uitgenodigd tot betalen van het gevraagde voorschot (binnen de 48 uur) en de betaling  van het volledige saldo tegen de gevraagde datum.  Van zodra het voorschot werd ontvangen is de boeking definitief.

De betaling van het voorschot geldt tevens als uitdrukkelijke aanvaarding van deze bijzondere en de algemene voorwaarden.

Hierdoor verleent de reiziger aan Slobeltour de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met dienstverleners en (andere) reisorganisatoren.

 

Artikel 3: Prijzen

Wanneer Slobeltour optreedt als reisbemiddelaar en geen pakketreis organiseert zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing. In dat geval kunnen er enkel dossierkosten worden aangerekend en is een dossier op aanvraag altijd onderheven aan bijkomende dossierkosten.

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
 2. De prijs is aangeduid per woning – persoon – kamer – appartement
 3. De prijzen bevatten: het betrekken van het logies (woning – appartement – kamer) voor de geselecteerde periode en met inachtneming van het aantal aangemelde deelnemers en alle eventuele aangeboden diensten zoals vermeld in het contract , dossieronkosten en verplichte lasten ,met uitsluiting van de waarborg.
 4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan,…
 5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 6. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd 30 euro dossierkosten verbonden.
 7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van 95 euro per dossier.
 8. De prijzen zijn berekend op basis van :
  a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op het moment van reservatie bekend waren. Wijzigingen in wisselkoersen worden steeds doorgevoerd.
  b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
  c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de te koop aanbieding.
 9. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

 

Artikel 4: Betalingen

Voorschotten zijn betaalbaar binnen de 48 uur en factuur zijn betaalbaar binnen de 5 dagen na verzending van de factuur en uiterlijk op de op voorhand meegedeelde uiterlijke dag van betaling.

Voorschotten en facturen die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke interest vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 15%

 

Artikel 5 : Verplichtingen van de reiziger

5.1 Informatie :

De reiziger moet Slobeltour de correcte, volledige en actuele informatie verstrekken met betrekking tot de samenstelling van de reizigers die deelnemen aan de reis of het loutere verblijf en staat waarborg voor de authenticiteit en correctheid hiervan. De reiziger zal instaan voor alle mogelijke (financiële) gevolgen die voortvloeien uit elke foutieve of onvolledige informatie die hij aan Slobeltour verschaft. De persoon die effectief boekt is verantwoordelijk voor de correcte informatie aangaande het volledige reisgezelschap. Reizigers wiens gegevens niet werden meegedeeld zijn niet toegelaten om te verblijven in de geboekte logie of mee op reis te gaan.

 

5.2 Betalingsverplichting :

Bij het ontvangen van de bevestiging van boeking betaalt de klant het vermelde bedrag (voorschot of totaal bedrag) binnen de 48 uur.

Indien de boeking voor het verblijf of het reispakket minder dan 8 weken voor aanvang van verblijf gebeurt is de reiziger verplicht het totaal bedrag (al dan niet vermeerderd met waarborg) in éénmaal te voldoen.

Indien de betalingen niet gebeuren zoals bepaald in deze voorwaarden houdt Slobeltour zich het recht voor om de boeking te annuleren en alle kosten door te rekenen.

Het verblijf of de reis kan in geen geval starten zonder dat de klant het volledig bedrag heeft betaald.

 

5.3 Aangerekende lasten bij het boeken van logies:

De eventueel vermelde bedragen in verband met het energieverbruik weergegeven op de pagina van het logies van de site van Slobeltour, komen overeen met een redelijk en indicatief verbruik, waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep en een normaal gebruik als een goede huisvader.  Slobeltour zal bij het boeken van loutere logies, verzoeken om betaling van een forfait voor dit energieverbruik.

Het forfait kan in geen enkel geval , bij wijze van voorbeeld en niet exhaustief , het herladen van elektrische voertuigen, installatie van opblaasbare zwembaden of welke andere uitrusting dan ook die niet meegedeeld werd op de voorstellingspagina van het logies, dekken.

Het gebruik van de hulpbronnen voor andere doeleinden dan die van het vakantiehuis zullen aanleiding geven tot facturatie van bijkomende kosten.

De manier waarop de lasten berekend worden is terug te vinden op de pagina’s die verwijzen naar het logies en naar zijn prijs. Het kan gaan om, zonder dat deze lijst exhaustief is, energieverbruik, verblijftaks, huurprijs voor linnengoed, opkuiskosten,…

Wanneer er logies worden geboekt in het kader van een reispakkettenovereenkomst zullen de lasten worden verwerkt in de reispakkettenovereenkomst en deel uit maken van de bepaalde prijs op dezelfde voorwaarden zoals beschreven in dit artikel.

 

5.4 Waarborg :

De reiziger zal aan de eigenaar van het pand waar er zal worden verbleven -een waarborg betalen voor de  overhandiging van de sleutels van het verblijf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.   In geval van niet-betaling van deze waarborg kan de eigenaar weigeren de sleutels te overhandigen zonder dat de reiziger aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of Slobeltour hier op enige wijze aansprakelijk voor is.

Deze waarborg wordt binnen de 30 dagen aan de reiziger terugbetaald na aftrek van alle algemene kosten die voortvloeien uit de schade of de verliezen die de reiziger heeft veroorzaakt aan het logies. Wanneer de schade hoger zou zijn dan de gevraagde waarborg verbindt de reiziger zich ertoe om daarbovenop het bedrag te betalen dat de lasten dekt en indien het geval zich voordoet, ook de kosten die verbonden zijn aan de schade.

Slobeltour zal niet aansprakelijk gesteld worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van terugbetaling van de waarborg.

 

5.5 Diverse :

– De reiziger is verplicht de door de autoriteiten in het kader van de COVID-19 pandemie opgelegde regels na te leven.

– De reiziger verbindt er zich toe om zich steeds als een goede huisvader te gedragen en de wettelijke toepasselijke bepalingen na te leven, alsmede richtlijnen   omtrent rookverbod en huisdieren op te volgen.

– In de veronderstelling dat de reiziger een defect zou vaststellen tijdens zijn verblijf moet hij onmiddellijk hier verplicht aangifte van doen bij de eigenaar, zodat deze laatste een passende oplossing kan vinden. Bij ontstentenis zal de reiziger geen verhaal kunnen zoeken bij Slobeltour of de eigenaar.

– De reiziger is verplicht om alle schade , verliezen en mankementen die hij heeft toegebracht ten laatste voor zijn vertrek aan de eigenaar mee te delen en is akkoord deze volledig te vergoeden.

– De reiziger erkent dat Slobeltour  in geen enkel geval verantwoordelijk kan gesteld worden in het geval van schade – diefstal berokkend tijdens zijn verblijf aan zichzelf, zijn goederen, zijn gasten en/of zijn huisdieren.

– De reiziger verbindt er zicht toe een geldige verzekeringspolis te sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in het geval van brand in het gehuurde logies indien dit door de eigenaar van te huren pand zou worden vereist.

– Slobeltour noch de eigenaar kunnen verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen met elektriciteit, water, internet ten gevolge van weersomstandigheden of door de reiziger veroorzaakt.

– Slobeltour noch de eigenaar zijn  verantwoordelijk voor fysieke of mentale schade voortvloeiend uit “force majeur” (hagel,storm,…)

-De klant is niet bij machte het contract over te dragen.Indien dit toch zou gebeuren heeft Slobeltour het recht het contract van rechtswege te ontbinden en de annuleringskosten vermeld in artikel 7 toe te passen.

-Indien de klant de overeenkomst wilt wijzigen – herboeken , brengt Slobeltour u een bedrag in rekening dat gelijk is aan de annuleringskosten vermeld in artikel 7.

-De meeste verblijven zijn in de eerste plaats bedoeld voor gezinnen.Groepen die volledig bestaan uit jongeren (tot 25 jaar) worden niet toegelaten.Boekingen die hiermee in strijd zijn worden geannuleerd en annuleringskosten worden in rekening gebracht.Het is niet toegestaan feesten, evenementen of bijeenkomsten te organiseren met genodigden anders dan personen uit het reisgezelschap.Indien dit niet wordt nageleefd zal Slobeltour de reisovereenkomst beëindigen en kosten in rekening brengen, waaronder , schoonmaakkosten en schadevergoeding.

-Slobeltour kan het contract ook opzeggen indien zij kennis krijgt van een onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de accommodatie door de huurder of door een persoon van het reisgezelschap, of van het gedrag van een dier dat de huurder onder zijn hoede heeft.

-De huurder wordt ertoe gehouden om het logies, zijn inhoud en zijn uitrustingen in dezelfde staat te herstellen als bij aankomst.De klant blijft, ondanks een eindschoonmaak uitgevoerd door een derde persoon, gehouden aan de verplichting de woning te borstelen,de vaat te doen en op te ruimen,de huishoudapparaten schoon te maken (bbq inbegrepen), verplaatste meubels terug te zetten,toiletten fatsoenlijk achter te laten,afval te sorteren en op de juiste plaats te deponeren, bedden op te ruimen en beddegoed op te vouwen.

De door de eigenaar gemaakte kosten voor het naleven van bovengenoemde verplichtingen zullen ingehouden worden op de waarborg en, als de waarborg niet voldoende is om die schoonmaakkosten te dekken, door de eigenaar aan de klant gefactureerd worden.

 

Artikel 6: Formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisbemiddelaar – eigenaar worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. Slobeltour aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Extra kosten voor het toegelaten verblijf van huisdieren kunnen worden aangerekend.

 

Artikel 7: Annulering  door de reiziger

 1. Indien de klant het contract verbreekt zal hij de aan Slobeltour eventueel betaalde verzekeringspremies niet kunnen terugvorderen.
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door Slobeltour :

 

*meer dan 42 dagen voor aanvangsdatum vertrek/ verblijf : 30 % van de totale som

*tussen 42ste dag (incl) en 28ste dag (excl) voor aanvangsdatum vertrek/ verblijf : 50 % van de totale som

*tussen 28ste dag (incl) en 14de dag (excl)  voor aanvangsdatum vertrek/ verblijf: 90 % van de totale som

*tussen 14de dag (incl) en datum aankomst voor aanvangsdatum vertrek/ verblijf: 100 % van de totale som

*bij NO SHOW : 100 % van de totale som

*bij vroeger vertrek : 100 % van de totale som

 

Zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval, economische maatregelen of overmacht dienen deze contractueel vastgelegde vergoedingen te worden betaald.Bovenstaande kosten zijn algemeen geldig behalve indien de site andere annulatiekosten vermeldt (deze laatste zijn dan geldig)

De reiziger kan deze kosten vermijden door het onderschrijven van een annulatieverzekering welke de terugbetaling van deze onkosten voorziet.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door Sobeltours worden meegedeeld.

 

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Slobeltour onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de reis-overeenkomst.(door bv foto’s,bewijzen van conversaties en uitwisselingen met eigenaar,…)
 2. De klant-huurder beschikt over een tijdspanne van 4 uur na zijn intrek in het gehuurde logies en dit ten laatste tot 22 uur op de dag van aankomst , om aan de eigenaar elk conformiteitsgebrek van het logies en/of van zijn uitrusting in vergelijking met de meegedeelde informatie mee te delen.Indien de klant zich binnen dit slot niet uit, dan zal dit beschouwd worden als erkenning door deze laatste dat er zich geen enkel probleem stelt en daardoor geen enkel verhaal meer kan gehaald worden.
 3. De eventuele tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 4. De klant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding in geval van overmacht gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Slobeltour en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden (bv : feiten toe te schrijven aan de eigenaar , oorlog,onweer,brand,overstroming,natuurramp, zone in quarantaine,overlijden eigenaar,…)
 5. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, zijn alleen de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.

  

Artikel 10 : Verkorte Privacy Verklaring

Uw persoonsgegevens worden door J&Z Services verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@slobeltour.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds terecht op info@slobeltour.com. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensauthoriteit.be).be- Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Onze privacy policy op het vlak van gegevensverwerking vindt u op Slobeltour.be.

 

 

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten

Download document

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

Download document